Avaleht Privaat sõnumid Otsi

Korteriühistu Abi tegemisi toetab www.korteriyhistu.net    

   Toggle Content Reklaam   Toggle Content Sisukord
 Avaleht Inimkogu Muu

   Toggle Content Dokumendid
1: Korterivõlglaste avaldamise juhis
2: Liikmete register
3: Tomingud korteriühistu ühinemisel.
4: Toimingud korteriühistu jagunemisel
5: Korteriühistu jagunemise ettevalmistamine
6: Elamu haldamise ja majandamise üleandmise vastuvõtmise akt
7: Avaldus korterelamu üleandmiseks ja vastuvõtmiseks
8: Asutamiskoosoleku ettevalmistamine, läbiviimine ja KÜ registreerimine
9: Toimingud korteriühistu üldkoosoleku läbiviimiseks
10: Kinnituskiri maksuvabastuse rakendamiseks kulude hüvitamisel sõiduauto kasutamise eest

   Toggle Content Leia meid Facebookist!

 

Sisu › Kuidas alustada??? › Kasulik info korteriühistute kohta.


Kasulik info korteriühistute kohta.
1. Tähtsamad asjaolud korteriühistu kohta

•Korteriühistu on mittetulundusühingu eriliik, mille tegevust reguleerivad korteriühistuseadus ning mittetulundusühingute seadus. Vastuolu korral kehtib korteriühistuseadus.
•Korteriühistu võib asutada nii ühe kui ka mitme korteriomanditeks jagatud kinnisasja majandamiseks. Kui ühel kinnisasjal paikneb mitu maja, siis nende majandamiseks mitut eraldi korteriühistut moodustada ei saa. Korteriühistu asutamine toimub korteriomanike enamuse otsuse alusel, kui sellele enamusele kuulub korteriomandi eseme mõtteliste osade kaudu suurem osa ehitisest ja maatükist.
•Korteriühistu on sundühistu – kui ta on nõutava enamuse otsusel loodud, kuuluvad sellesse kõik selle maja korteriomanikud.
•Korteriühistut saab asutada alles siis, kui selle asutajad on saanud korteriomanikeks (eluruumide erastamise seaduse alusel või korteriomandi kinnistusraamatusse kandmise teel).
•Korteriühistud kantakse koos teiste mittetulundusühingutega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
•Korteriomandiseaduse 2. peatükk võimaldab korteriomanikel oma asjade korraldamiseks liituda korteriomanike ühisuseks. Sellist ühisust ei pea registrisse kandma.
2. Notar on ühistu ja kohtu registriosakonna vahendaja

Teil on õigus nõuda avalduse tõestanud või kinnitanud notarilt, et ta esindaks Teid asjaajamises kohtu registriosakonnas, sh edastaks dokumente (vt notariaadiseaduse § 30 lg 2, tsiviilkohtumenetlus seadustiku § 593 lg 4). Notar informeerib ühtlasi, kui palju tuleb maksta riigilõivu. Kui Te soovite avalduse tõestamist notari poolt, siis hõlmab tõestamistasu ka konsultatsiooni ja avalduse projekti koostamist.

3. Dokumentide vormistamise üldnõuded

•Kohtu registriosakonnale kande tegemiseks esitatud avaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või esitatud digitaalallkirjastatult võrgulehe https://ettevotjaportaal.rik.ee/ kaudu.
•Kohtu registriosakonnale tuleb esitada originaaldokumendid või nende notariaalselt kinnitatud koopiad.
•Koopiaid võib lisaks notarile kinnitada ka valla- või linnasekretär.
•Esitatud dokumendid peavad olema eesti keeles või koos notariaalselt kinnitatud tõlkega. Tõlget võib kinnitada ka vandetõlk.
•Avaldusele tuleb lisada riigilõivu tasumise tõend (Rahandusministeeriumi konto: SEB 10220034796011, Swedbank 221023778606). Ülekannet tehes märkige kindlasti ühingu nimi ja registrikood, kelle eest lõiv tasuti, koos toimingu nimetusega (Korteriühistu „Aia 5“ registrikanne) ning viitenumber: Viru Maakohtus 2900076446; Pärnu Maakohtus 2900072385, Harju Maakohtus 2900076365, Tartu Maakohtus 2900072712.
4. Uue korteriühistu registrisse kandmiseks tuleb esitada

(1) digitaalallkirjastatud või kõigi juhatuseliikmete notariaalselt kinnitatud allkirjadega avaldus ühistu registrisse kandmise taotlusega, mis on adresseeritud kohtu registriosakonnale ja peab sisaldama järgmisi andmeid:

•ühistu nimi (nimes peab olema täiend „korteriühistu“);
•ühistu aadress (korteri ja maja nr; tänav või talu; asula, omavalitsuse ja maakonna nimi ning postisihtnumber);
•põhikirja kinnitamise aeg;
•juhatuse liikmete nimed ja isikukoodid (Eesti koodi puudumisel sünniaeg);
•kui juhatuse liikmete õigust esindada ühistut üksinda on piiratud ühise esindusõiguse reeglitega või keeluga teha suuremaid varalisi tehinguid ilma üldkoosoleku nõusolekuta (vt täpsemalt mittetulundusühingute seaduse § 27), siis selliste piirangute kirjeldus. Registrisse ei saa teha kannet, mis jätaks juhatuse liikme täiesti esindusõigusest ilma. Juhatuse esimeheks olemine on ühistu-sisene küsimus, registrisse kantakse kõik juhatuse liikmetena.
(2) asutamiskoosoleku protokoll;

(3) põhikiri, millele on alla kirjutanud asutamiskoosolekul selle vastuvõtmise poolt hääletanud. Põhikiri peab sisaldama mittetulundusühingute seaduse §-s 7 nimetatud andmeid. Lisaks tuleb ära näidata häälte jagunemine ühistu üldkoosolekul ning see, mis alustel ja korras tasuvad liikmed ühiseid majandamiskulusid. Põhikirjas võib olla rohkem sätteid, kui seadus nõuab, kuid nad ei tohi seadusega vastuolus olla;

(4) ühingu sidevahendite numbrid (telefon, telefaks, e-posti aadress jm) eraldi lehel;

(5) täielik korteriühistu liikmete nimekiri (igaühe kohta nimi, isikukood või sünniaeg, liikmeksastumise aeg, korteri number, liikmele kuuluv häälte arv ja tema osamaksu suurus);

(6) vallasomandit tõendav dokument korterite kuuluvuse kohta või kui tegemist on kinnistusraamatusse kantud korteriomanditega, siis kinnistusraamatu väljavõte korteriomandite kuuluvuse kohta.

(7) riigilõivu tasumise tõend.

5. Ühistu registriandmete muutmiseks tuleb esitada

(1) digitaalallkirjastatud või vähemalt ühe juhatuseliikme notariaalselt kinnitatud allkirjaga avaldus koos riigilõivu tasumise tõendiga.

(2) avaldusele tuleb lisada selle aluseks olev protokoll, mis peab sisaldama andmeid koosoleku toimumise aja ja koha ning hääletustulemuste ja vastuvõetud otsuste kohta. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollile tuleb lisada koosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga.

(3) uue juhatuseliikme registrissekandmiseks on lisaks vaja tema notariaalselt kinnitatud allkirjanäidist (kui ta ei ole alla kirjutanud avaldusele).

(4) põhikirja muutmisel tuleb avaldusele, protokollile ja nimekirjale lisada põhikirja uus terviktekst, mis on vähemalt ühe juhatuse liikme poolt allkirjastatud.

6. Registrimenetlus

•Kui Te ei oska mingit juriidilist küsimust lahendada, siis pöörduge notari poole (avalduse sisu tõestamise piires on nõustamine tasuta) või kasutage advokaadi vm õigusnõustaja abi. Registriosakond kui kohtuasutus õigusabi ei anna.
•Vastuvõetud dokumendid vaatab kohus läbi 5 tööpäeva jooksul. Kohus teeb kande (avalduse rahuldamise korral) või kandemääruse (avalduses esinenud puuduste kõrvaldamiseks või avalduse mitterahuldamiseks). Kohus võib vajadusel läbivaatamisaega pikendada.
•Kande tegemisest teavitatakse Teid ja Teid esindavat notarit registrikaardi väljatrüki edastamisega. Kandemääruse tegemisest teavitamiseks toimetatakse kandemäärus Teile kätte. Kui kandeavaldus on notariaalselt tõestatud või notariaalselt tõestatud tehinguga seotud sama notari poolt kinnitatud, toimetatakse kandemäärus kätte notarile, Teile edastatakse kandemääruse ärakiri. Kande ja kandemääruse tegemist saate jälgida ka aadressilt https://ariregister.rik.ee/lihtparing.py.
7. Notari tasu korteriühistute toimingute eest

(NB! notari tasule lisandub käibemaks)

•ühe allkirja kinnitamise eest 200 krooni;
•soovi korral kandeavalduse projekti koostamise eest 285 krooni;
•soovi korral avalduse ja muude kande tegemiseks vajalike dokumentide edastamine kohtu registriosakonnale ning kandeotsuse või kohtumääruse notaribüroost väljastamine on tasuta.

8. Riigilõiv korteriühistu registritoimingute eest

•ühistu registrisse kandmise eest 300 krooni;
•registrissekantud andmete muutmise eest 100 krooni;
•ühistu registrist kustutamine, ühistu aadressimuutus omavalitsusüksuse piires ning surnud juhatuseliikme andmete registrist kustutamine on ilma lõivuta.
•kohtumääruse peale määruskaebuse esitamisel 400 krooni.
Kohtu registriosakonnas saab lõivu maksta ka pangakaardiga, kuni 100-kroonine lõiv võetakse vastu ka sularahas.

9. Tuletame lisaks meelde, et:

•korteriühistu juhatuse liikmed ja likvideerijad, kelle puudub rahvastikuregistris registreeritud elukoht, peavad registripidajale esitama oma aadressi ja teavitama viivitamatult oma aadressi muutumisest.
•korteriühistu võib lisaks oma aadressile teatada registripidajale ühe isiku Eesti aadressi, millele kohus saab sellele isikule ühistu menetlusdokumente kätte toimetada. Nimetatud aadress kantakse registrikaardile.
•korteriühistu andmete muutumisel, muu hulgas juhatuse liikmete ja likvideerijate nimetamisel ja tagasikutsumisel, nende esindusõiguse muutumisel ning ühingu lõpetamisel tuleb viitamata esitada avaldus mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud andmete muutmiseks.
•kohtu registriosakonnale ebaõigete andmete esitamise või ettenähtud andmete esitamata jätmise eest võib karistada juhatuse igat liiget eraldi rahatrahviga 5000 kuni 50000 krooni ulatuses. Trahvimist võib korrata seni, kuni vastav puudus on kõrvaldatud.
•kohtu registriosakonnale ja notarile tahtliku valeandmete esitamise eest võib karistada kriminaalkorras rahalise karistuse või vangistusega.
•kui Te olete kande tegemiseks dokumendid registriosakonnale esitanud, siis võite Te kuni kande või kandemääruse tegemiseni ümber mõelda ja esitada avalduse tagasivõtmise avalduse (ära näidates tagasivõtmise põhjuse). Sel juhul registrikannet ei tehta, kuid esitatud dokumente ei tagastata. Avaldusele lisatud dokumendi võib avaldaja taotluse alusel mõjuva põhjuse korral kohtu loal tagastada, kuid sel juhul jääb registritoimikusse avaldaja kulul tehtud ja registripidaja kinnitatud ärakiri.
•korteriühistu peab oma majandusaasta aruande allkirjastatud eksemplari esitama 6 kuu möödudes majandusaasta lõpust Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele. Aruannet ei pea esitama registrit pidavale kohtule.

Allikas: www.just.ee
 
   Toggle Content KUUMAD LINGID

Alliku Haldus OÜ

   Toggle Content Kasutaja info

Tere, Külaline

Nimi
Parool

Liikmed:
Viimane: Raudsik
Uusi täna: 0
Uusi eile: 1
Kokku: 6630

Hetkel viibib lehel:
Liikmeid: 0
Külalisi: 20
Roboteid: 2
: 0
Lehel viibiv personal:

Ühtegi personalliiget ei viibi lehel!

   Toggle Content Seadused, määrused

*Korteriühistuseadus
*Mittetulundusühingute seadus
*Korteriomandiseadus
*Tarbijakaitseseadus


   Toggle Content Oluline!
 Kasulik info korteriühistute kohta.
 Töölepingu ja töövõtulepingu erinevused.
 Eluruumidele esitatavad nõuded.

Korteriühistu Abi on eraalgatusel loodud infoportaal,
mis on suunatud eelkõige korteriühistutega kokkupuutuvatele inimestele
KORTERIÜHISTU ABI 2006-2016

Kontakt *  * Reklaami meid * Tutvustus

Interaktiivne tarkvara välja lastud GNU GPL all
Privaatsuspoliis